Searchable Online Version Lane's Lexicon

E.W. Lane's Arabic-English Lexicon (8 parts, London, 1863-93) is a major Arabic-English dictionary based on 112 sources, mostly medieval ones, along with al-Zabidi's Taj al-Aroos (also included in Lisaan.net). Lane died before he could finish the work, his great-nephew Stanley Lane-Poole finished it, publishing Volumes VI, VII and VIII from 1877–1893 using Lane's incomplete notes. Lane-Pool's work is of lower quality than Lane's. The work of Reinhart Dozy (see below) was meant as a supplement to Lane's work that covers modern Arabic (Lane focused on classical Arabic only). The digital text for the Lexicon was sourced from Tufts University under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License. We used a TXT version created by an internet user named Navid-ul-Islam. Lisaan.net's version of the Lane Lexicon corrects various errors from both the Persues project (such as erroneous transcriptions of the Persian letter ژ) and the TXT version. Lisaan.net's version also provides helpful automatic annotations on the various abbreviations used by Lane.
Contents محتويات الكتاب
ب
ب بأب بأر بأز بأس بأه با بابل بابونج باج باذنجان ببر ببغ بت بتر بتع بتك بتل بث بَثِرَ بثق بجح بجد بجر بجس بجل بح بحت بحث بحثر بحر بخ بخت بختر بخر بخس بخص بخع بخق بخل بد بدأ بدر بدع بدل بدن بده بدو بدى بذ بذأ بذخ بذر بذق بذل بذو بر برأ بربخ بربط برثن برج برجم برح برد بردع برذع برذن برز برزخ برسم برش برص برطل برع برعم برغث برق برقش برقع برك برم برن برنس برنك بره برهن برو برى بز بزخ بزر بزغ بزق بزل بزم بزو بس بسأ بست بسذ بسر بسط بسق بسل بسم بسمل بسن بش بشر بشع بشق بشم بشنين بص بصر بصط بصع بصق بصل بصم بصن بض بضع بط بطأ بطح بطخ بطر بطرق بطرك بطش بطق بطل بطم بطن بطو بظر بعث بعثر بعج بعد بعر بعض بعق بعل بغت بغث بغش بغض بغل بغم بغو بغى بق بقر بقس بقش بقع بقل بقم بقو بقى بكأ بكت بكر بكم بكى بل بلج بلح بلد بلز بلس بلسان بلط بلع بلعم بلغ بلغم بلق بلقع بلن بله بلو بلور بلى بم بن بنج بند بندر بندق بنصر بنفسج بنق بنم بنو بنى بهأ بهت بهج بهر بهرج بهظ بهق بهل بهم بهو بهى بو بوأ بوب بوح بوخ بود بور بوز بوس بوش بوع بوق بول بوم بون بوه بى بيب بيت بيد بيص بيض بيع بيلون بين بيه
ح
ح حا حاج حب حبر حبس حبش حبط حبق حبك حبل حبن حبو حبى حت حتد حتر حتف حتك حتم حتى حث حثرم حثف حثل حثم حج حجأ حجب حجر حجز حجف حجل حجم حجن حجو حد حدأ حدب حدث حدج حدر حدس حدق حدلق حدم حدو حدى حذ حذر حذف حذفر حذق حذلق حذم حذو حذى حر حرب حرث حرج حرح حرد حردن حرذن حرز حرس حرش حرص حرض حرف حرق حرقد حرقص حرقف حرك حرم حرن حرو حرى حز حزب حزر حزق حزم حزن حزو حس حسب حسد حسر حسك حسل حسم حسن حسو حسى حش حشب حشد حشر حشرج حشف حشك حشم حشو حشى حص حصب حصد حصر حصرم حصف حصل حصن حصو حض حضأ حضر حضن حضو حط حطأ حطب حطم حظ حظر حظل حظو حف حفث حفد حفر حفز حفش حفظ حفل حفن حفو حق حقب حقد حقر حقط حقف حقل حقن حقو حك حكأ حكر حكل حكم حكو حكى حل حلأ حلب حلت حلج حلز حلس حلف حلق حلقم حلقن حلك حلم حلو حلى حم حمأ حمد حمدل حمر حمز حمس حمش حمص حمض حمق حمل حملق حمن حمو حمى حن حنأ حنب حنبل حنت حنتم حنث حنجر حندر حندس حندق حنذ حنزب حنش حنط حنظل حنف حنق حنك حنو حو حوأ حوب حوت حوث حود حوذ حور حوز حوش حوص حوض حوط حوف حوق حوقل حوك حول حولق حوم حون حوى حيث حيج حيد حير حيز حيس حيص حيض حيط حيعل حيف حيق حيك حيل حين حيهل حيو
ر
ر رأ رأب رأبل رأد رأس رأف رأل رأم رأو رأى را رب ربأ ربت ربث ربح ربد ربذ ربص ربض ربط ربع ربق ربك ربل ربو ربى رت رتب رتج رتع رتق رتك رتل رتم رث رثأ رثد رثم رثو رثى رج رجأ رجب رجح رجحن رجز رجس رجع رجعن رجف رجل رجم رجن رجو رجى رح رحب رحض رحق رحل رحم رخ رخص رخل رخم رخو رد ردأ ردب ردج ردح ردس ردع ردغ ردف ردم ردن ردو ردى رذ رذل رز رزأ رزب رزتق رزح رزدق رزغ رزق رزم رزن رزى رس رسب رستق رسح رسخ رسدق رسغ رسف رسل رسم رسن رسو رش رشأ رشح رشد رشف رشق رشم رشن رشو رص رصد رصع رصف رصن رض رضب رضح رضخ رضع رضف رضو رطب رطل رطم رطن رطى رع رعب رعث رعد رعز رعش رعظ رعف رعن رعو رعى رغب رغث رغد رغس رغف رغم رغو رف رفأ رفت رفث رفد رفس رفض رفع رفغ رفق رفل رفه رفو رفى رق رقأ رقب رقح رقد رقش رقص رقط رقع رقل رقم رقو رك ركب ركد ركز ركس ركض ركع ركل ركم ركن ركو رم رمث رمح رمد رمز رمس رمص رمض رمق رمك رمل رمن رمو رمى رن رنب رنج رنح رند رنز رنق رنم رنو رهب رهج رهدن رهط رهف رهق رهل رهم رهن رهو روأ روب روث روج روح رود روس روض روع روغ روف روق رول روم رون روند روى رى ريأ ريب ريث ريح ريد رير ريس ريش ريط ريع ريغ ريف ريق ريل ريم رين ريه
س
س سأب سأد سأر سأسم سأل سأم سأو سا ساذج سب سبأ سبت سبح سبخ سبد سبر سبرت سبط سبطر سبع سبغ سبق سبك سبكر سبل سبى ست ستر ستق سته ستهم ستى سجح سجد سجر سجس سجع سجف سجل سجم سجن سجو سح سحب سحت سحج سحر سحف سحق سحل سحم سحن سخب سخبر سخت سخد سخر سخط سخف سخل سخم سخن سد سدج سدر سدس سدغ سدف سدل سدم سدن سدو سذب سذج سر سرأ سرب سربخ سربل سربن سرج سرجن سرح سرحب سرحل سرد سرداب سردق سرط سرطم سرع سرف سرقن سرم سرمد سرند سرهد سرو سرول سرون سرى سسب سسم سطب سطح سطر سطرنج سطع سطل سطن سطو سعب سعتر سعد سعر سعط سعف سعل سعو سغب سف سفح سفد سفر سفرجل سفط سفع سفق سفك سفل سفن سفند سفه سفو سقب سقر سقرقع سقط سقف سقم سقمونيا سقى سك سكب سكبج سكبينج سكت سكر سكرج سكرك سكف سكن سل سلأ سلب سلت سلتم سلج سَلجم سلح سلحب سلحف سلخ سلس سلسبل سلط سلطح سلع سلغ سلف سلق سلك سلم سلهب سلو سلى سم سمت سمج سمح سمحج سمحق سمد سمدر سمدع سمذ سمر سمس سمسر سمط سمع سمعر سمغ سمق سمك سمل سملق سمن سمندل سمهدر سمهر سمو سن سنبق سنبك سنبل سنت سنج سنجاب سنح سنخ سند سندر سندس سندق سندل سنر سنط سنف سنق سنم سنه سه سهب سهج سهد سهر سهك سهل سهم سهو سو سوأ سوب سوج سوح سوخ سود سور سوس سوسن سوط سوع سوغ سوف سوق سوك سول سوم سون سوى سى سيأ سيب سيج سيح سيخ سيد سير سيرج سيع سيغ سيف سيل سيم سين سيو
ع
ع عب عبأ عبث عبد عبر عبس عبط عبق عبقر عبك عبل عبهل عبو عبى عتب عتد عتر عتق عتك عتل عتم عته عث عثر عثكل عثم عثن عج عجب عجر عجرف عجز عجس عجف عجل عجم عجن عجو عد عدس عدف عدل عدم عدن عدو عذب عذر عذط عذف عذق عذل عذو عذى عر عرب عربد عربن عرتب عرتن عرج عرجن عرد عرس عرش عرص عرصف عرض عرضن عرطب عرف عرفج عرفط عرق عرقب عرك عرم عرمض عرن عرو عرى عز عزب عزر عزف عزق عزل عزم عزو عزى عس عسب عسج عسجد عسر عسف عسكر عسل عسلج عسم عسو عسى عش عشب عشر عشرق عشق عشو عص عصب عصد عصر عصف عصفر عصل عصم عصو عصى عض عضب عضد عضرط عضرفط عضل عضم عضه عضو عط عطب عطد عطر عطرد عطس عطش عطف عطل عطن عطو عظل عظلم عظم عظو عف عفج عفر عفص عفل عفن عفو عفى عق عقب عقد عقر عقرب عقص عقف عقفر عقل عقم عقو عك عكب عكد عكر عكز عكس عكف عكم عكن عل علب علث علج علد علس علط علف علق علقم علك علم علن علند علو على عم عمت عمج عمد عمر عمرد عمش عمق عمل عملق عمن عمه عمى عن عنب عنبر عنبس عنت عنج عنجف عند عندلب عندم عنز عنس عنف عنفق عنق عنكب عنم عنو عنى عه عهج عهد عهر عهل عهن عو عوج عود عوذ عور عوز عوش عوص عوض عوط عوف عوق عول عوم عون عوه عوى عى عيب عيث عيج عيد عير عيس عيش عيص عيط عيف عيق عيل عيم عين عيه
ف
ف فأ فأت فأد فأر فأس فأل فأم فأو فا فالوذ فاوانيا فت فتأ فتح فتخ فتر فتش فتق فتك فتكر فتل فتن فتو فث فثأ فثج فثر فثى فج فجأ فجر فجس فجع فجل فجن فجو فح فحث فحج فحس فحش فحص فحل فحم فحو فخ فخت فخذ فخر فخم فد فدح فدخ فدر فدع فدغ فدم فدن فدى فذ فر فرأ فربيون فرت فرتن فرث فرج فرجن فرح فرخ فرد فردوس فرز فرزن فرس فرسخ فرسق فرسك فرسن فرش فرشح فرص فرصد فرض فرط فرطح فرع فرعن فرغ فرفخ فرق فرقد فرقع فرك فرم فرن فرنب فرنج فرند فرنس فرنق فره فرهد فرو فرى فريج فز فزر فزع فس فسأ فست فستق فسح فسخ فسد فسر فسط فسق فسكل فسل فسو فش فشأ فشج فشح فشغ فشل فشو فص فصح فصد فصع فصل فصم فصى فض فضح فضخ فضل فضو فطأ فطح فطحل فطر فطس فطم فطن فظ فظع فعل فعم فغر فغفور فغم فغو فقأ فقح فقد فقر فقص فقع فقم فقه فقو فك فكر فكل فكه فل فلت فلج فلح فلذ فلز فلس فلست فلطح فلع فلق فلقس فلك فلن فلهد فلو فلى فم فن فنتق فنجان فنخ فند فندر فندق فنزج فنطس فنع فنق فنك فنو فنى فه فهد فهر فهرس فهم فهو فو فوت فوج فوح فوخ فود فور فوز فوص فوض فوط فوظ فوف فوفل فوق فول فولاذ فوم فوه فى فيأ فيج فيح فيخ فيد فيروزج فيش فيص فيض فيظ فيف فيق فيل فين فيه فيهج
ق
ق قأب قب قبج قبح قبر قبس قبص قبض قبط قبع قبل قبن قبو قبوس قت قتب قتد قتر قترد قتل قتن قث قثأ قثد قثرد قح قحب قحد قحز قحط قحف قحل قحم قحو قد قدح قدر قدس قدع قدم قدو قذ قذر قذع قذف قذل قذى قر قرأ قرّام قرب قربس قرث قرح قرد قرزح قرس قرش قرشب قرص قرض قرضأ قرضب قرط قرطس قرطف قرطل قرظ قرع قرف قرفص قرق قرقع قرم قرمد قرمز قرمص قرمط قرمل قرن قرنب قرنبط قرنس قرنص قرنفل قرى قز قزح قزدر قزع قزم قس قسب قسح قسر قسط قسطس قسقس قسم قسى قش قشب قشد قشر قشط قشع قشعر قشف قشم قص قصب قصد قصر قصطس قصع قصف قصل قصم قصى قض قضأ قضب قضف قضم قضى قط قطب قطر قطرب قطع قطف قطمر قطن قطو قع قعب قعث قعد قعر قعسس قعص قعط قعى قف قفأ قفخ قفد قفر قفز قفش قفص قفل قفو ققب ققز قل قلب قلت قلح قلخ قلد قلس قلص قلع قلف قلفع قلق قلقس قلم قلمس قلو قم قمأ قمح قمحد قمد قمر قمس قمش قمص قمط قمطر قمع قمل قمه قمهد قن قنأ قنب قنبر قنبط قنبع قنت قنح قند قنر قنس قنص قنط قنطر قنع قنفد قنفذ قنقل قنو قهب قهد قهر قهزب قهق قهقب قهقر قهقم قهل قهنب قو قوب قوت قوح قود قور قوس قوض قوط قوع قوف قوق قول قولنج قوم قوه قوى قيا قيح قيد قير قيس قيص قيض قيظ قيق قيل قين
ك
ك كَ كأ كأب كأد كأس كأكأ كأن كأى كب كبا كبت كبث كبح كبد كبر كبرت كبس كبش كبعث كبكب كبن كت كتأ كتب كتد كتف كتل كتلة كتم كتن كث كثأ كثب كثر كثعب كثنب كج كح كحب كحت كحث كحط كحل كد كدأ كدب كدح كدر كدس كدش كدم كذ كذب كذبن كذنق كر كرب كربح كربس كربق كرت كرتب كرتح كرث كرثأ كرج كرد كردح كردم كرز كرس كرش كرشب كرص كرع كرفأ كرفس كرك كركب كرم كرمح كرنب كره كرى كز كزب كزبر كس كسب كسبر كست كسج كسح كسحب كسد كسر كسط كسف كسق كسل كسو كش كشأ كشب كشث كشح كشر كشط كشف كشك كظ كظب كظر كظم كعب كعبر كعت كعثب كعدب كعسب كعك كعكب كعل كعم كعنب كغد كغذ كف كفأ كفت كفح كفر كفل كفن كفهر كفى ككب ككنج كل كلأ كلب كلبث كلت كلتب كلث كلثب كلج كلح كلحب كلد كلس كلف كلم كلو كم كمأ كمت كمثر كمح كمخ كمد كمر كمس كمش كمل كمن كمه كمى كن كنب كنبت كنبث كنت كنتب كنث كنثب كنخب كند كندث كندر كنز كنس كنعت كنعث كنعد كنف كنفث كنه كنى كهب كهد كهدب كهر كهرب كهكب كهل كهن كو كوأ كوب كوت كوث كوح كوخ كود كودأ كوذ كور كوز كوس كوع كوف كوكب كوم كون كوى كيأ كيت كيد كير كيس كيص كيف كيل كين كيه
ن
ن نأ نأت نأث نأج نأد نأدل نأش نئف نام ناى نب نبأ نبت نبث نبج نبح نبخ نبذ نبر نبز نبش نبض نبط نبع نبق نبل نبه نبهرج نبى نبيق نت نتأ نتب نتج نتح نتخ نتر نتش نتع نتن نث نثت نثر نثل نثى نج نجأ نجب نجث نجح نجد نجذ نجر نجز نجس نجش نجص نجع نجف نجل نجم نجو نح نحب نحث نحر نحز نحس نحف نحل نحم نحو نخ نخب نخت نخج نخر نخرب نخس نخع نخف نخل نخو ند ندأ ندب ندح ندر ندس ندف ندل ندم ندى نذر نذل نرب نرج نرجس نرد نرز نرسن نز نزأ نزب نزح نزر نزع نزف نزق نزك نزل نزه نزو نس نسأ نسب نسج نسح نسخ نسر نسع نسغ نسف نسك نسل نسم نش نشأ نشب نشج نشد نشر نشز نشط نشف نشق نص نصأ نصب نصح نصر نصع نصف نصل نصم نصى نض نضب نضج نضح نضد نضر نضل نضو نطأ نطب نطح نطر نطس نطش نطع نطف نطق نطل نطم نطو نظر نظف نظم نعب نعت نعث نعج نعر نعس نعش نعظ نعق نعل نعم نعو نغ نغب نغت نغث نغر نغص نغض نغف نغق نغل نغم نغو نفأ نفت نفث نفج نفخ نفد نفذ نفر نفز نفس نفش نفض نفط نفع نفق نفل نفى نقب نقت نقث نقح نقخ نقد نقذ نقر نقرس نقز نقس نقش نقص نقض نقط نقع نقف نقل نقلس نقم نقه نقى نكأ نكب نكت نكث نكح نكد نكر نكز نكس نكش نكص نكع نكف نكل نكه نكى نلج نلك نم نمأ نمت نمذج نمر نمس نمش نمص نمط نمغ نمل نمى نه نهأ نهب نهت نهج نهد نهر نهز نهس نهش نهض نهق نهك نهل نهم نهى نوأ نوب نوت نوث نوح نوخ نور نوس نوش نوص نوط نوع نوف نوق نول نون نوه نوى نيأ نيب نيت نير نيس نيط نيك نيل نيلوفر نينوفر
و
و وأ وأب وأد وأر وأل وأم وأى وب وبأ وبت وبخ وبد وبر وبش وبص وبل وبه وبى وت وتا وتب وتح وتد وتر وتن وتى وث وثا وثب وثج وثر وثق وثم وثن وثى وج وجأ وجب وجح وجد وجذ وجر وجز وجس وجع وجن وجه وجى وح وحب وحت وحج وحد وحش وحف وحل وحم وحن وحى وخ وخد وخذ وخز وخش وخض وخط وخف وخم وخى ود ودأ ودب ودج ودح ودع ودق ودك ودن ودى وذأ وذب وذح وذر وذم ورأ ورب ورث ورخ ورد ورس ورش ورط ورع ورف ورق ورك ورل ورم وره ورى وز وزأ وزب وزر وزع وزغ وزن وزى وس وسب وسج وسخ وسد وسط وسع وسق وسل وسم وسى وش وشب وشج وشح وشر وشظ وشع وشق وشك وشل وشم وشى وص وصأ وصب وصد وصر وصف وصل وصى وضأ وضح وضخ وضر وضع وضف وضن وط وطأ وطب وطث وطح وطد وطر وطس وطن وظب وظف وع وعب وعث وعد وعر وعز وعس وعظ وعق وعل وعى وغب وغد وغر وغل وغم وفد وفر وفز وفض وفق وفى وقب وقت وقح وقد وقذ وقر وقص وقع وقف وقى وك وكأ وكب وكت وكث وكح وكد وكر وكز وكس وكظ وكع وكف وكل وكن وكى ول ولب ولت ولث ولج ولح ولد ولس ولع ولغ ولف ولم وله ولى ومأ ومت ومد ومض ومى ونب ونى وهب وهت وهث وهج وهد وهر وهق وهل وهم وهن وهى ويب ويح ويس ويل
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.