82496. دغغ4 82497. دغف6 82498. دُغُفّ1 82499. دَغْف1 82500. دَغَفَ 1 82501. دغفاء182502. دغفر1 82503. دَغْفَشٌ1 82504. دغفش1 82505. دغفص1 82506. دَغْفَقَ2 82507. دغفق7 82508. دغفل7 82509. دَغَلَ1 82510. دغل16 82511. دَغْل1 82512. دَغَلَ 1 82513. دَغَمَ1 82514. دغم15 82515. دَغَمَ 1 82516. دغمر7 82517. دَغْمَر1 82518. دغمره1 82519. دغمس1 82520. دَغْمَشَ1 82521. دغمش3 82522. دَغْمَش1 82523. دغمص3 82524. دَغَمَهُمُ1 82525. دُغْمُورة1 82526. دُغْمُوريّ1 82527. دَغْمِيش1 82528. دَغْن1 82529. دغن6 82530. دَغَنَ1 82531. دَغْنانُ1 82532. دغنج1 82533. دغو3 82534. دَغُوثُ1 82535. دَغُوغِيّ1 82536. دَغُوم1 82537. دغى2 82538. دغي2 82539. دُغَيْر1 82540. دَغِير1 82541. دُغَيْرِيّ1 82542. دَغِيرِيّ1 82543. دَغِيش1 82544. دُغَيْش1 82545. دُغَيْلِيّ1 82546. دَغِيليّ1 82547. دُغَيْم1 82548. دُغَيْمس1 82549. دُغَيْميّ1 82550. دَغِيميّ1 82551. دغينة1 82552. دف3 82553. دفّ1 82554. دَفَّ 1 82555. دفء2 82556. دفأ12 82557. دَفَأَ1 82558. دَفَأَ 1 82559. دفأه1 82560. دفؤ1 82561. دَفِئَ1 82562. دفئ1 82563. دَفَا2 82564. دفا5 82565. دفاء1 82566. دفار1 82567. دَفَّاف1 82568. دُفاقٌ1 82569. دَفَّاق1 82570. دَفَّان1 82571. دَفَّة1 82572. دفت1 82573. دَفْتَر1 82574. دفتر9 82575. دفترخوان1 82576. دفتريا1 82577. دفته1 82578. دفدف2 82579. دَفْدَفَ1 82580. دفدق1 82581. دَفَرَ1 82582. دفر14 82583. دَفَرَ 1 82584. دَفْرَاوِيّ1 82585. دفره1 82586. دفس5 82587. دفسين1 82588. دفش3 82589. دفص4 82590. دَفَضَ1 82591. دفض3 82592. دفط2 82593. دَفَطَ1 82594. دَفْطَسَ1 82595. دفطس4 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.