80996. داوداوة1 80997. دَاودَة1 80998. داور1 80999. داوَرُ1 81000. داوردَانُ1 81001. داوره181002. دَاوريّ1 81003. دَاوَل1 81004. داول1 81005. دَاوِم1 81006. داوم1 81007. داوِه1 81008. داوه1 81009. داوود2 81010. داوُودَان1 81011. داوى1 81012. دَاوِي1 81013. داي2 81014. داي حاجي1 81015. دايا2 81016. دَايَا1 81017. دَايانُ1 81018. دَايَّان1 81019. دايان1 81020. دايب1 81021. دَايَة1 81022. داية2 81023. دَايخ1 81024. دايري1 81025. دايش1 81026. دايلا1 81027. دايلة1 81028. دايّلة1 81029. دَايِن1 81030. داين1 81031. داينه1 81032. دايون1 81033. دب5 81034. دبّ1 81035. دُبّ1 81036. دَبَّ1 81037. دَبَّ 1 81038. دبأ7 81039. دبأه1 81040. دَبَّأَهُ1 81041. دبا2 81042. دَبا1 81043. دُبَّا2 81044. دَبابُ1 81045. دِبابٌ1 81046. دَبَّابُ1 81047. دَبَّاب1 81048. دباب1 81049. دَبَّابات1 81050. دَبَّابَة1 81051. دَّبَّابِش1 81052. دُبَابِش1 81053. دبابشة1 81054. دَبَابِنَة1 81055. دَبَّابِيّ1 81056. دِبَابِيّ1 81057. دَبَّابي1 81058. دَبَّاجة1 81059. دباخ1 81060. دبار2 81061. دَبَّارِنة1 81062. دِّبارِيّ1 81063. دَّبَارِيّ1 81064. دَبَّاري1 81065. دباري1 81066. دَبَّاس1 81067. دباس1 81068. دَبَّاسة1 81069. دَبَّاش1 81070. دُبَاش1 81071. دِبَاغ1 81072. دَبَّاغ1 81073. دباغة1 81074. دبَاغِيَّة1 81075. دَبَّاغِيَّة1 81076. دَبالَةُ1 81077. دَبَّاليّ1 81078. دِبَّانة1 81079. دَبَّاه1 81080. دباه1 81081. دَبَاها1 81082. دَباوَنْد1 81083. دبايح1 81084. دبايسه1 81085. دبب15 81086. دَبَبَ1 81087. دَبْبزَزَ1 81088. دببه1 81089. دَبَةٌ1 81090. دبث1 81091. دِبْثَا1 81092. دَبَّثَهُ1 81093. دبج14 81094. دَبَجَ1 81095. دَبَجَ 1 Prev. 100
«
Previous

داوره

»
Next
(داوره) مداورة ودوارا دَار مَعَه والأمور وَعَلَيْهَا طلب وُجُوه مأتاها وعالجها وَيُقَال داورت الرجل على الْأَمر جادلته وَفِي حَدِيث الْإِسْرَاء (قَالَ لَهُ مُوسَى لقد داورت بني إِسْرَائِيل على أدنى من هَذَا فضعفوا) جادلت
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.