51996. انعتل1 51997. انْعَدَمَ1 51998. انعرج1 51999. انْعَزل1 52000. انعسف1 52001. انعش152002. انعصب1 52003. انعصر1 52004. انعصم1 52005. انعضب1 52006. انعط1 52007. انعطاف1 52008. انعطف1 52009. انعطن1 52010. انعفر1 52011. انعفس1 52012. انعفق1 52013. انعق1 52014. انْعَقَد1 52015. انعقر1 52016. انعقف1 52017. انعكس1 52018. انْعَكَسَ1 52019. انْعَكَفَ1 52020. انعمد1 52021. انعوى1 52022. انغاض1 52023. انغرض1 52024. انغرف1 52025. انغس1 52026. انغسل1 52027. انغض1 52028. انغضف1 52029. انغط1 52030. انغفى1 52031. انغل1 52032. انغلق1 52033. انغم1 52034. انغمر1 52035. انغمس1 52036. انغمض1 52037. انغمل1 52038. انغمن1 52039. انف2 52040. انفأى1 52041. انفاق1 52042. انفت1 52043. انْفِتاحَات1 52044. انْفَتح1 52045. انفتق1 52046. انْفَتَلَ1 52047. انفث1 52048. انفجار الْعُيُون1 52049. انفجت1 52050. انفجر1 52051. انفجم1 52052. انفحجت1 52053. انفدغ1 52054. انفرثت1 52055. انفرج1 52056. انْفَرد1 52057. انفرز1 52058. انفرش1 52059. انْفَرَط1 52060. انفرط1 52061. انفرق1 52062. انفرك1 52063. انفرى1 52064. اِنْفَسَحَ1 52065. انْفَسَخ1 52066. انفسقت1 52067. انفشت1 52068. انْفَشَطَ1 52069. انفشغ1 52070. انفص1 52071. انْفِصَال1 52072. انفصد1 52073. انفصع1 52074. انْفَصل1 52075. انفصم1 52076. انفصى1 52077. انفض1 52078. انْفَضَحَ1 52079. انفضخ1 52080. انفطر1 52081. انْفَطَشَ1 52082. انفطم1 52083. انفعال وأن ينفعل1 52084. انْفِعالات1 52085. انفعل1 52086. انْفَعَل1 52087. انفغر1 52088. انفغم1 52089. انفق1 52090. انفقأ1 52091. انفقس1 52092. انفقع1 52093. انْفَكَّ1 52094. انفل1 52095. انفلت1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.