80870. داعان1 80871. داعبه1 80872. دَاعِر1 80873. دَاعِز1 80874. داعسه1 80875. دَّاعِسِيّ180876. داعصه1 80877. داعكه1 80878. داعله1 80879. داعى1 80880. دَاعي لـ1 80881. داعيًا على1 80882. داعِيَةُ1 80883. داغ3 80884. داغَ1 80885. دَاغِر1 80886. دَاغِسْتَاني1 80887. داغش1 80888. داغصه1 80889. دَاغِل1 80890. داغوث1 80891. داف1 80892. دافأ1 80893. دافّان1 80894. دافَّة1 80895. دافد1 80896. دَافع1 80897. دافلة1 80898. دافن1 80899. دافه2 80900. دَافُون1 80901. دافون1 80902. دافى1 80903. دافيد1 80904. دَاقَ1 80905. داق1 80906. داقار1 80907. داقدان1 80908. دَاقِر1 80909. دَاقِس1 80910. دَاقَهُ1 80911. داقه1 80912. داك2 80913. دَاكَّات1 80914. داكِر1 80915. داكر الله1 80916. دَاكِن1 80917. داكَهُ1 80918. دَال1 80919. دالا1 80920. دالاتي1 80921. دالاه1 80922. دالاي2 80923. دالس1 80924. دالسه1 80925. دالظه1 80926. دالك1 80927. دالكة1 80928. دَالِيّ1 80929. دَالِي1 80930. دَالِيَا1 80931. داليا1 80932. دَالِيا1 80933. دالِيَة1 80934. داليه1 80935. دامَ1 80936. دَامَ2 80937. دَامانُ1 80938. دامجانة1 80939. دامجه1 80940. دامح1 80941. دامخ1 80942. دامر1 80943. دامرجي1 80944. دامسه1 80945. دَامَغانُ1 80946. دامله1 80947. داموح1 80948. داموريّ1 80949. دَامُوس1 80950. دَاموس1 80951. داموليّ1 80952. دامونيّ1 80953. دامية1 80954. داميثا1 80955. دان2 80956. دَان2 80957. دانا1 80958. دَانَا1 80959. دانالُ1 80960. داناه1 80961. دانة1 80962. دانتللا1 80963. دانتي1 80964. دانج1 80965. دانج ابرونج1 80966. دانِخ1 80967. داندراوي1 80968. دانْدَنْ1 80969. دانريّ1 Prev. 100
«
Previous

دَّاعِسِيّ

»
Next
دَّاعِسِيّ
من (د ع س) نسبة إلى الدَّاعِس: الذي يطعن بالمدعس وهو من الرماح الغليظ الشديد الذي لا ينثنى، والداعس الشيء: الذي يدوسه دوسا شديدا.