80943. دامرجي1 80944. دامسه1 80945. دَامَغانُ1 80946. دامله1 80947. داموح1 80948. داموريّ180949. دَامُوس1 80950. دَاموس1 80951. داموليّ1 80952. دامونيّ1 80953. دامية1 80954. داميثا1 80955. دان2 80956. دَان2 80957. دانا1 80958. دَانَا1 80959. دانالُ1 80960. داناه1 80961. دانة1 80962. دانتللا1 80963. دانتي1 80964. دانج1 80965. دانج ابرونج1 80966. دانِخ1 80967. داندراوي1 80968. دانْدَنْ1 80969. دانريّ1 80970. دانش1 80971. دَانِعيّ1 80972. دانه1 80973. دانو1 80974. دانوق1 80975. دانون1 80976. دانِي1 80977. دانيال1 80978. دَانِية1 80979. دانِيةُ1 80980. دانيث1 80981. دانيلا1 80982. دانييلا1 80983. داهاه1 80984. داهره1 80985. دَاهِش1 80986. دَاهَمَ1 80987. داهن1 80988. داهودية1 80989. دَاهُودِيّة1 80990. داهِيَةٌ1 80991. داو1 80992. داوا1 80993. داوبة1 80994. داود3 80995. داوُد1 80996. داوداوة1 80997. دَاودَة1 80998. داور1 80999. داوَرُ1 81000. داوردَانُ1 81001. داوره1 81002. دَاوريّ1 81003. دَاوَل1 81004. داول1 81005. دَاوِم1 81006. داوم1 81007. داوِه1 81008. داوه1 81009. داوود2 81010. داوُودَان1 81011. داوى1 81012. دَاوِي1 81013. داي2 81014. داي حاجي1 81015. دايا2 81016. دَايَا1 81017. دَايانُ1 81018. دَايَّان1 81019. دايان1 81020. دايب1 81021. دَايَة1 81022. داية2 81023. دَايخ1 81024. دايري1 81025. دايش1 81026. دايلا1 81027. دايلة1 81028. دايّلة1 81029. دَايِن1 81030. داين1 81031. داينه1 81032. دايون1 81033. دب5 81034. دبّ1 81035. دُبّ1 81036. دَبَّ1 81037. دَبَّ 1 81038. دبأ7 81039. دبأه1 81040. دَبَّأَهُ1 81041. دبا2 81042. دَبا1 Prev. 100
«
Previous

داموريّ

»
Next
داموريّ
من (د م ر) نسبة إلى الدَّامور: مبالغة من دمر: دمر فلان دمورا ودمارا:هلك، ودمر عليهم دمورا: دخل بغير إذن وهجم هجوم الشر.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.