79909. خَنْدَفة1 79910. خندق5 79911. خَنْدَق2 79912. خندل1 79913. خَندل1 79914. خَنْدَلِسٌ179915. خَندلس2 79916. خندلس2 79917. خندم4 79918. خَنْدَمَ1 79919. خَندم1 79920. خَندَمَةُ1 79921. خَنْدُوقَة1 79922. خنذ6 79923. خنذع1 79924. خَنذع1 79925. خَنذم1 79926. خنذيذ1 79927. خنر6 79928. خَنْرَبُ1 79929. خَنِزَ1 79930. خَنَزَ1 79931. خَنز1 79932. خنز15 79933. خَنَزَ 1 79934. خنزب5 79935. خُنْزُبُ1 79936. خنزج2 79937. خَنزَجُ1 79938. خَنزَرُ1 79939. خَنْزَرَ1 79940. خنزر7 79941. خَنزَرَةُ1 79942. خنزير1 79943. خِنزِيرُ1 79944. خَنْزِير1 79945. خَنس1 79946. خَنَسَ2 79947. خنس20 79948. خَنَسَ 1 79949. خَنْسَاء1 79950. خنسر5 79951. خنسه1 79952. خَنش2 79953. خنش3 79954. خنشع1 79955. خِنْشِع1 79956. خَنشع1 79957. خنشفر2 79958. خَنْشَفير1 79959. خَنشل1 79960. خَنْشَل1 79961. خنشل3 79962. خَنْشَلٌ1 79963. خَنْشَلَ1 79964. خنْشُوش1 79965. خَنْشُول1 79966. خَنْشِيّ1 79967. خنص6 79968. خَنص2 79969. خنصر6 79970. خِنْصُورِيَّة1 79971. خنضب2 79972. خُنْضُبَة1 79973. خَنضرف1 79974. خَنْضَل1 79975. خِنْضُور1 79976. خنط2 79977. خَنط1 79978. خَنَطَ 1 79979. خِنْطار1 79980. خنطث1 79981. خَنْطَثَ1 79982. خنطر2 79983. خَنطرف1 79984. خَنطل1 79985. خنطل2 79986. خَنَطَهُ1 79987. خُنْطُوْلة1 79988. خنظ2 79989. خَنظ1 79990. خنظب2 79991. خنظر1 79992. خَنظرف2 79993. خُنْظُوَةُ1 79994. خنظي1 79995. خنع10 79996. خَنَعَ1 79997. خَنع1 79998. خَنَعَ 1 79999. خنعب2 80000. خَنْعَبٌ 1 80001. خنعج2 80002. خَنْعَسُ1 80003. خَنعس1 80004. خنعس2 80005. خنعق2 80006. خنعه1 80007. خنف14 80008. خَنف1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.