79835. خنبج5 79836. خَنْبَجَ1 79837. خَنبس1 79838. خنبس5 79839. خَنبش1 79840. خَنْبَشٌ179841. خنبش2 79842. خنبص1 79843. خَنبص1 79844. خنبع2 79845. خَنبع1 79846. خنبق3 79847. خنبل2 79848. خَنبلس1 79849. خنبلس1 79850. خَنْبُوشِيّ1 79851. خَنْبُونُ1 79852. خَنت1 79853. خنت2 79854. خُنْت1 79855. خَنتب1 79856. خنتب1 79857. خَنْتَر1 79858. خنتر2 79859. خنتص1 79860. خنتع1 79861. خَنتع1 79862. خَنتف1 79863. خَنْتَلُ1 79864. خَنتل1 79865. خُنْتُوس1 79866. خنث16 79867. خَنَثَ1 79868. خَنَثَ 1 79869. خنثب2 79870. خنثر2 79871. خنثعب1 79872. خَنْثَل1 79873. خنثل1 79874. خَنْثَلُ1 79875. خَنثل1 79876. خنثه1 79877. خنثى1 79878. خنج2 79879. خنجاب1 79880. خَنْجَر1 79881. خَنْجر1 79882. خنجر10 79883. خَنْجَرَةُ1 79884. خَنجف1 79885. خنجف1 79886. خَنْجَل1 79887. خنجل1 79888. خَنجل1 79889. خُنْجُورَة1 79890. خَنْجِي1 79891. خنخ1 79892. خنخن3 79893. خُنْداذ1 79894. خندب2 79895. خُنْدُبٌ1 79896. خَندرس1 79897. خندرس3 79898. خَنْدَرُوذ1 79899. خندروس1 79900. خَنْدَريس1 79901. خَنْدَرِيس1 79902. خَندريس1 79903. خندس1 79904. خندع1 79905. خَندع1 79906. خندف6 79907. خَندف1 79908. خَنْدَفَ1 79909. خَنْدَفة1 79910. خندق5 79911. خَنْدَق2 79912. خندل1 79913. خَندل1 79914. خَنْدَلِسٌ1 79915. خَندلس2 79916. خندلس2 79917. خندم4 79918. خَنْدَمَ1 79919. خَندم1 79920. خَندَمَةُ1 79921. خَنْدُوقَة1 79922. خنذ6 79923. خنذع1 79924. خَنذع1 79925. خَنذم1 79926. خنذيذ1 79927. خنر6 79928. خَنْرَبُ1 79929. خَنِزَ1 79930. خَنَزَ1 79931. خَنز1 79932. خنز15 79933. خَنَزَ 1 79934. خنزب5 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.