52178. انما1 52179. انماث1 52180. انمار1 52181. انماز1 52182. انماع1 52183. انمجت152184. انمحق وامحق1 52185. انْمَحَى1 52186. انمرط الشّعْر وامرط...1 52187. انمس1 52188. انمسح وامسح1 52189. انمصع1 52190. انملس واملس1 52191. انملص1 52192. انملعت1 52193. انملق1 52194. انن1 52195. انه1 52196. انهار1 52197. انهاض1 52198. انهاك1 52199. انهال1 52200. انهبص1 52201. انهبط2 52202. انهبكت1 52203. انهجف1 52204. انهجم1 52205. انهدغ1 52206. انهدن1 52207. انهرج1 52208. انهزع1 52209. انهشم1 52210. انهضمت1 52211. انهفت1 52212. انهقع1 52213. انهكت1 52214. انهل1 52215. انهلت1 52216. انهم1 52217. انهمأ1 52218. انهمر1 52219. انهمغ1 52220. انهمك1 52221. انْهَمَك بـ1 52222. انْهَمَك على1 52223. انهملت1 52224. انهوى1 52225. انو1 52226. انى2 52227. انيتا1 52228. انيسيا1 52229. انيش1 52230. انيط1 52231. انيلا1 52232. انيلييس1 52233. انيه1 52234. انيوس1 52235. اه2 52236. اهار1 52237. اهب2 52238. اهتاب1 52239. اهتاج1 52240. اهتاض1 52241. اهتاف1 52242. اهتال1 52243. اهتام1 52244. اهتب1 52245. اهتبد1 52246. اهتبر1 52247. اهتبش1 52248. اهتبص1 52249. اهتبل1 52250. اهتج1 52251. اهتجل1 52252. اهتجم1 52253. اهتجنت1 52254. اهتجى1 52255. اهتدب1 52256. اهْتَدَى1 52257. اهْتَدَيَتا1 52258. اهتذ1 52259. اهترشت1 52260. اهترع1 52261. اهتز1 52262. اهتزع1 52263. اهتزم1 52264. اهتش1 52265. اهتشل1 52266. اهتشم1 52267. اهتصر1 52268. اهتض1 52269. اهتضب1 52270. اهتضم1 52271. اهتف1 52272. اهتقع1 52273. اهتكع1 52274. اهتل1 52275. اهتلب1 52276. اهتلس1 52277. اهتلك1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.