51928. انشعب1 51929. انشغل1 51930. انْشَغَلَ1 51931. انْشَقَّ1 51932. انْشِقَار1 51933. انشقاق الفجر وشقُّه...151934. انشل1 51935. انشمر1 51936. انشن1 51937. انشوى1 51938. انصاب1 51939. انصات1 51940. انصاح2 51941. انْصَاعَ1 51942. انصاع2 51943. انصاغ1 51944. انصب1 51945. انْصَبَغَ1 51946. انصداع1 51947. انصدع1 51948. انصرح1 51949. انْصَرف1 51950. انصرم1 51951. انَصْرِي1 51952. انصفق1 51953. انصلت1 51954. انصمع1 51955. انصهر1 51956. انصوريان1 51957. انضاج1 51958. انضاع1 51959. انضاف1 51960. انْضَافَ1 51961. انضبح1 51962. انضبط1 51963. انْضَبَطَ1 51964. انضجع1 51965. انضخ2 51966. انضرج1 51967. انضرح1 51968. انضفر1 51969. انْضَمَّ1 51970. انضمر1 51971. انضوج1 51972. انضوى1 51973. انطاد1 51974. انطار1 51975. انطاع1 51976. انْطاكِيَةُ1 51977. انطبع1 51978. انطبق1 51979. انطح1 51980. انطحن1 51981. انطرح1 51982. انطرد1 51983. انْطَرَد1 51984. انطرق1 51985. انطفأ1 51986. انطلس1 51987. انْطلق1 51988. انْطَلَى1 51989. انطمس1 51990. انطمل1 51991. انطن1 51992. انطوى1 51993. انْظُر روح1 51994. انظلم1 51995. انعاج1 51996. انعتل1 51997. انْعَدَمَ1 51998. انعرج1 51999. انْعَزل1 52000. انعسف1 52001. انعش1 52002. انعصب1 52003. انعصر1 52004. انعصم1 52005. انعضب1 52006. انعط1 52007. انعطاف1 52008. انعطف1 52009. انعطن1 52010. انعفر1 52011. انعفس1 52012. انعفق1 52013. انعق1 52014. انْعَقَد1 52015. انعقر1 52016. انعقف1 52017. انعكس1 52018. انْعَكَسَ1 52019. انْعَكَفَ1 52020. انعمد1 52021. انعوى1 52022. انغاض1 52023. انغرض1 52024. انغرف1 52025. انغس1 52026. انغسل1 52027. انغض1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.