51847. انزجر1 51848. انزرب1 51849. انزرف1 51850. انزرق1 51851. انْزِعَاج1 51852. انزعاج151853. انزعج1 51854. انزعق1 51855. انزقب1 51856. انزلج1 51857. انزلق1 51858. انزهف1 51859. انزهق1 51860. انزو1 51861. انزوى1 51862. انس2 51863. انسأف1 51864. انْسابَ1 51865. انساب1 51866. انساح1 51867. انساع1 51868. انساق1 51869. انسبأ1 51870. انسبت1 51871. انسبك1 51872. انستر1 51873. انْسِجَام1 51874. انسجر1 51875. انسجل1 51876. انسجم1 51877. انْسَجَم1 51878. انسح1 51879. انْسِحَاب1 51880. انْسَحَبَ1 51881. انسحب1 51882. انسحج1 51883. انسحط1 51884. انسحق1 51885. انسحل1 51886. انسحى1 51887. انسد1 51888. انْسَدَخَ1 51889. انسدر1 51890. انسدل1 51891. انسدم1 51892. انسرب1 51893. انسرح1 51894. انسرط1 51895. انسرق1 51896. انسرى1 51897. انسطح1 51898. انسعب1 51899. انسفر1 51900. انسفك1 51901. انسك1 51902. انسكب1 51903. انْسَلَّ1 51904. انسلت1 51905. انْسَلَخَ1 51906. انسلع1 51907. انسلق1 51908. انسلك1 51909. انسلى1 51910. انسمك1 51911. انسنه1 51912. انسيأ1 51913. انسيل1 51914. انشال1 51915. انشخب1 51916. انْشِدْ1 51917. انشدخ1 51918. انشده1 51919. انشِرَاح1 51920. انشراح الصدور1 51921. انْشِرَاف1 51922. انشرثت1 51923. انشرج1 51924. انْشَرَحَ1 51925. انشرقت1 51926. انشرم1 51927. انشطب1 51928. انشعب1 51929. انشغل1 51930. انْشَغَلَ1 51931. انْشَقَّ1 51932. انْشِقَار1 51933. انشقاق الفجر وشقُّه...1 51934. انشل1 51935. انشمر1 51936. انشن1 51937. انشوى1 51938. انصاب1 51939. انصات1 51940. انصاح2 51941. انْصَاعَ1 51942. انصاع2 51943. انصاغ1 51944. انصب1 51945. انْصَبَغَ1 51946. انصداع1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.