51815. اندلث1 51816. اندلس1 51817. اندلص1 51818. اندلظ1 51819. اندلع1 51820. اندلف151821. اندلق1 51822. اندَلَق1 51823. اندمج1 51824. اندمس1 51825. اندمق1 51826. اندمل1 51827. انده1 51828. انْدَهَشَ1 51829. اندوتي1 51830. اندونس1 51831. اَنْدُونَه1 51832. انَدِيَّة1 51833. انديراوس1 51834. انديله1 51835. انديه1 51836. انديوي1 51837. انذرع1 51838. انذعر1 51839. انذعف1 51840. انذلق1 51841. انْذَهَلَ1 51842. انروت1 51843. انزاح2 51844. انزاده1 51845. انزال2 51846. انزبق1 51847. انزجر1 51848. انزرب1 51849. انزرف1 51850. انزرق1 51851. انْزِعَاج1 51852. انزعاج1 51853. انزعج1 51854. انزعق1 51855. انزقب1 51856. انزلج1 51857. انزلق1 51858. انزهف1 51859. انزهق1 51860. انزو1 51861. انزوى1 51862. انس2 51863. انسأف1 51864. انْسابَ1 51865. انساب1 51866. انساح1 51867. انساع1 51868. انساق1 51869. انسبأ1 51870. انسبت1 51871. انسبك1 51872. انستر1 51873. انْسِجَام1 51874. انسجر1 51875. انسجل1 51876. انسجم1 51877. انْسَجَم1 51878. انسح1 51879. انْسِحَاب1 51880. انْسَحَبَ1 51881. انسحب1 51882. انسحج1 51883. انسحط1 51884. انسحق1 51885. انسحل1 51886. انسحى1 51887. انسد1 51888. انْسَدَخَ1 51889. انسدر1 51890. انسدل1 51891. انسدم1 51892. انسرب1 51893. انسرح1 51894. انسرط1 51895. انسرق1 51896. انسرى1 51897. انسطح1 51898. انسعب1 51899. انسفر1 51900. انسفك1 51901. انسك1 51902. انسكب1 51903. انْسَلَّ1 51904. انسلت1 51905. انْسَلَخَ1 51906. انسلع1 51907. انسلق1 51908. انسلك1 51909. انسلى1 51910. انسمك1 51911. انسنه1 51912. انسيأ1 51913. انسيل1 51914. انشال1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.