51781. انداق1 51782. انْداقُ1 51783. اندال1 51784. اندبح1 51785. اندبغ1 51786. اندثر151787. اندجر1 51788. اندح1 51789. انْدَحَرَ1 51790. اندحر1 51791. اندحق1 51792. اندحى1 51793. اندر1 51794. اندرأ1 51795. اندراسن1 51796. اندرج1 51797. اندرس1 51798. اندرع1 51799. اندرم1 51800. اندروسن1 51801. اندرونيا1 51802. اندزهل1 51803. اندس1 51804. اندش1 51805. انْدَعَ1 51806. اندعث1 51807. اندعص1 51808. اندعى1 51809. انْدفع1 51810. اندفق1 51811. اندفن1 51812. اندك1 51813. اندُكانُ1 51814. اندل1 51815. اندلث1 51816. اندلس1 51817. اندلص1 51818. اندلظ1 51819. اندلع1 51820. اندلف1 51821. اندلق1 51822. اندَلَق1 51823. اندمج1 51824. اندمس1 51825. اندمق1 51826. اندمل1 51827. انده1 51828. انْدَهَشَ1 51829. اندوتي1 51830. اندونس1 51831. اَنْدُونَه1 51832. انَدِيَّة1 51833. انديراوس1 51834. انديله1 51835. انديه1 51836. انديوي1 51837. انذرع1 51838. انذعر1 51839. انذعف1 51840. انذلق1 51841. انْذَهَلَ1 51842. انروت1 51843. انزاح2 51844. انزاده1 51845. انزال2 51846. انزبق1 51847. انزجر1 51848. انزرب1 51849. انزرف1 51850. انزرق1 51851. انْزِعَاج1 51852. انزعاج1 51853. انزعج1 51854. انزعق1 51855. انزقب1 51856. انزلج1 51857. انزلق1 51858. انزهف1 51859. انزهق1 51860. انزو1 51861. انزوى1 51862. انس2 51863. انسأف1 51864. انْسابَ1 51865. انساب1 51866. انساح1 51867. انساع1 51868. انساق1 51869. انسبأ1 51870. انسبت1 51871. انسبك1 51872. انستر1 51873. انْسِجَام1 51874. انسجر1 51875. انسجل1 51876. انسجم1 51877. انْسَجَم1 51878. انسح1 51879. انْسِحَاب1 51880. انْسَحَبَ1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.