51749. انحنى1 51750. انخات1 51751. انخاق1 51752. انخبز1 51753. انختع1 51754. انخدع151755. انْخَذَلَ1 51756. انخر1 51757. انْخَرَط1 51758. انخرطت1 51759. انخرع1 51760. انخرق1 51761. انخرم1 51762. انخزع1 51763. انخزق1 51764. انخزل1 51765. انخسأ1 51766. انْخَسَفَ1 51767. انخسفت1 51768. انخش1 51769. انخضد1 51770. انخفس1 51771. انخفض1 51772. انخفعت1 51773. انخلع1 51774. انخمص1 51775. انخنث1 51776. انخنس1 51777. انخنق1 51778. انداح1 51779. انداس1 51780. انداص1 51781. انداق1 51782. انْداقُ1 51783. اندال1 51784. اندبح1 51785. اندبغ1 51786. اندثر1 51787. اندجر1 51788. اندح1 51789. انْدَحَرَ1 51790. اندحر1 51791. اندحق1 51792. اندحى1 51793. اندر1 51794. اندرأ1 51795. اندراسن1 51796. اندرج1 51797. اندرس1 51798. اندرع1 51799. اندرم1 51800. اندروسن1 51801. اندرونيا1 51802. اندزهل1 51803. اندس1 51804. اندش1 51805. انْدَعَ1 51806. اندعث1 51807. اندعص1 51808. اندعى1 51809. انْدفع1 51810. اندفق1 51811. اندفن1 51812. اندك1 51813. اندُكانُ1 51814. اندل1 51815. اندلث1 51816. اندلس1 51817. اندلص1 51818. اندلظ1 51819. اندلع1 51820. اندلف1 51821. اندلق1 51822. اندَلَق1 51823. اندمج1 51824. اندمس1 51825. اندمق1 51826. اندمل1 51827. انده1 51828. انْدَهَشَ1 51829. اندوتي1 51830. اندونس1 51831. اَنْدُونَه1 51832. انَدِيَّة1 51833. انديراوس1 51834. انديله1 51835. انديه1 51836. انديوي1 51837. انذرع1 51838. انذعر1 51839. انذعف1 51840. انذلق1 51841. انْذَهَلَ1 51842. انروت1 51843. انزاح2 51844. انزاده1 51845. انزال2 51846. انزبق1 51847. انزجر1 51848. انزرب1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.