51701. انجزع1 51702. انجزم1 51703. انجش1 51704. انجعب1 51705. انجعف1 51706. انجفل151707. انجل1 51708. انجلب1 51709. انجلط1 51710. انجلع1 51711. انجلى1 51712. انْجَلَى1 51713. انجليا1 51714. انجليك1 51715. انجلين1 51716. انجليوس1 51717. انجمخ1 51718. انجيبل1 51719. انجيدة1 51720. انجين1 51721. انجيوس1 51722. انح2 51723. انحاز1 51724. انحاش1 51725. انحاص1 51726. انحت1 51727. انحتم1 51728. انحجز1 51729. انحدر1 51730. انحذق1 51731. انحرد1 51732. انحرف1 51733. انحس1 51734. انْحِسَارات1 51735. انحسر1 51736. انحسف1 51737. انحشر1 51738. انحشى1 51739. انحص1 51740. انحصم1 51741. انحضج1 51742. انحط1 51743. انحطم1 51744. انحقت1 51745. انْحَلَّت1 51746. انحمص1 51747. انحمق1 51748. انحناء1 51749. انحنى1 51750. انخات1 51751. انخاق1 51752. انخبز1 51753. انختع1 51754. انخدع1 51755. انْخَذَلَ1 51756. انخر1 51757. انْخَرَط1 51758. انخرطت1 51759. انخرع1 51760. انخرق1 51761. انخرم1 51762. انخزع1 51763. انخزق1 51764. انخزل1 51765. انخسأ1 51766. انْخَسَفَ1 51767. انخسفت1 51768. انخش1 51769. انخضد1 51770. انخفس1 51771. انخفض1 51772. انخفعت1 51773. انخلع1 51774. انخمص1 51775. انخنث1 51776. انخنس1 51777. انخنق1 51778. انداح1 51779. انداس1 51780. انداص1 51781. انداق1 51782. انْداقُ1 51783. اندال1 51784. اندبح1 51785. اندبغ1 51786. اندثر1 51787. اندجر1 51788. اندح1 51789. انْدَحَرَ1 51790. اندحر1 51791. اندحق1 51792. اندحى1 51793. اندر1 51794. اندرأ1 51795. اندراسن1 51796. اندرج1 51797. اندرس1 51798. اندرع1 51799. اندرم1 51800. اندروسن1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.