51426. امشيزي1 51427. امصخ1 51428. امِضَ1 51429. امْضَحَلَّ1 51430. امع3 51431. امعط151432. امغس1 51433. امْقُ1 51434. امل2 51435. املاج1 51436. املاح1 51437. املاس1 51438. املح1 51439. امم1 51440. امن2 51441. امه3 51442. اموبوه1 51443. امُونيل1 51444. اميت1 51445. اميتا1 51446. اميري1 51447. ان2 51448. ان پيرنج آي1 51449. انآد1 51450. انأطر1 51451. انا1 51452. انالي1 51453. انّالي1 51454. انب2 51455. انباج1 51456. انباز1 51457. انباش1 51458. انباص1 51459. انباع2 51460. انباق1 51461. انباك1 51462. انبت1 51463. انبتر1 51464. انبتك1 51465. انبتل1 51466. انبث1 51467. انبثق1 51468. انْبَثَقَ عن1 51469. انبج1 51470. انبجس2 51471. انبخقت1 51472. انبرى1 51473. انبزخ1 51474. انبزل1 51475. انبس1 51476. انْبسَاط1 51477. انْبَسَط1 51478. انبسط1 51479. انبضع1 51480. انبطح1 51481. انْبَعَثَ1 51482. انْبَعَث عن1 51483. انبعج1 51484. انبعق1 51485. انبغى1 51486. انبقر1 51487. انبلق1 51488. انبنى1 51489. انْبَنَى1 51490. انبه1 51491. اِنْبِهَاج1 51492. انبهر1 51493. انْبَهَمَ1 51494. انبولس1 51495. انبوه1 51496. انت1 51497. انتأش1 51498. انتأى1 51499. انتا1 51500. انتابه1 51501. انتاش1 51502. انتاصب1 51503. انتاط1 51504. انتاطت1 51505. انتاق1 51506. انتباه1 51507. انتبث1 51508. انتبذ1 51509. انتبر1 51510. انتبش1 51511. انتبط1 51512. انتبل1 51513. انتبه1 51514. انْتَبَه إلى1 51515. انتتر1 51516. انتتف1 51517. انتتق1 51518. انتتل1 51519. انْتَتَمَ1 51520. انتثر1 51521. انتثله1 51522. انتجب1 51523. انتجث1 51524. انتجخ1 51525. انتجع1 Prev. 100
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.