8900. استاس1 8901. استافه1 8902. استافوا1 8903. استاقه1 8904. استاك1 8905. استامت18906. استبأ1 8907. استباء1 8908. استباثه1 8909. استباحه1 8910. استباصه1 8911. استباعه1 8912. استباله1 8913. استبان1 8914. استباه2 8915. استبثه1 8916. استبحثه1 8917. استبحر1 8918. استبد1 8919. استبدعه1 8920. اسْتَبْدَل بـ1 8921. استبذر1 8922. استبذله1 8923. اسْتَبْرَأَ1 8924. استبرد1 8925. استبرق4 8926. اسَتَبْرَقُ1 8927. استبره1 8928. استبسل1 8929. استبشر1 8930. استبشع1 8931. استبصر1 8932. استبضع1 8933. اسْتَبْطَأَهُ1 8934. استبطح1 8935. استبطن1 8936. استبعاه1 8937. استبعد1 8938. استبعل1 8939. استبعوا1 8940. استبقاه1 8941. استبقوا1 8942. استبكاه1 8943. استبنت1 8944. استبهام التَّارِيخ1 8945. استبهج1 8946. استبهله1 8947. استبهم1 8948. استبوا1 8949. اسْتَبْيَنَ1 8950. استبيه1 8951. استتابه1 8952. استتب1 8953. استتباع1 8954. استتبعه1 8955. استتر1 8956. استترف1 8957. استتك1 8958. استتلع1 8959. استتلى1 8960. استتم1 8961. استتيست1 8962. استثأر1 8963. استثابه1 8964. استثاره1 8965. استثبت1 8966. استثخن1 8967. استثفر1 8968. استثقل1 8969. استثمد1 8970. استثمر1 8971. اسْتَثْمَرَ1 8972. استثناء1 8973. اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم...1 8974. اسْتَثْنَاهُ1 8975. استجابه1 8976. استجاد1 8977. استجار1 8978. استجاز1 8979. استجاشت1 8980. استجاع1 8981. استجاف1 8982. استجاله1 8983. استجبر1 8984. استجد1 8985. اسْتَجْدَا1 8986. استجداه1 8987. استجذل1 8988. استجر1 8989. استجراه1 8990. استجرح1 8991. استجز1 8992. استجزله1 8993. استجفاه1 8994. استجفر1 8995. استجلب1 8996. استجلسه1 8997. استجم1 8998. استجمر1 8999. اسْتَجْمَعَ2 Prev. 100